Duurzaam, circulair, vergroening, besparing?

Meld jouw initiatief of project aan voor ondersteuning

Zonneparkfonds gemeente Schagen

ondersteunt mogelijk jouw project of initiatief!

Het ‘Zonneparkfonds gemeente Schagen’ ondersteunt projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, circulaire economie of vergroening van de leefomgeving in de omgeving van een zonnepark. De initiatieven moeten een maatschappelijk doel in de omgeving van het zonnepark hebben en de individuele belangen van de aanvragende partij overstijgen. Het Fonds wordt beheerd door Stichting de Schager Uitdaging.

Wilt u een aanvraag indienen bij het Zonneparkfonds gemeente Schagen? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen en fondscriteria en wat de inzendtermijnen zijn. Daarna kunt u via het aanvraagformulier Fonds Zonneparken gemeente Schagen een aanvraag indienen.

Eerste bijdrage Zonneparkfonds gemeente Schagen tijdens feestelijke opening

Fondscriteria

 • Initiatieven moeten worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Schagen.
 • Wanneer er vanuit het Zonneparkfonds niet voldoende financiële middelen zijn om de binnengekomen aanvragen toe te kennen, worden aanvragen gerangschikt op basis van afstand tot het dichtstbijzijnde zonnepark. Projecten die binnen een straal van 1 km rondom het postcodegebied van een van de zonneparken gerealiseerd worden, hebben de voorkeur.**
 • Het initiatief staat in het teken van het algemeen maatschappelijk doel in de omgeving van het zonnepark (en gaan dus het persoonlijk belang van inschrijvers en overige betrokkenen voorbij).
 • Projecten dragen bij aan de verduurzaming van het gebied, energiebesparing, circulaire economie of de biodiversiteit.
 • Er is steun voor het project onder de bewoners waar het project gerealiseerd wordt. De selectiecommissie bepaalt of dat voldoende wordt aangetoond.
 • Er moet duidelijk zijn wat het gewenste resultaat is en dit moet voldoende concreet, met duidelijke grenzen, haalbaar en uitgelegd zijn.
 • Het initiatief wordt binnen 1 jaar uitgevoerd.
 • De aanvrager(s) moeten het initiatief zowel financieel als in de organisatie kunnen uitvoeren. Daarbij rekening houdend met de financiële ondersteuning van het fonds.
 • Men komt in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds als men niet op andere wijze de financiering en/of realisering rond krijgt terwijl er wel gangbare (marktconforme) voorwaarden worden gehanteerd. Dat laatste is tevens een voorwaarde.
 • De aanvraag is voorzien van een duidelijke beschrijving van het project met begroting en de medefinanciering. Hierbij zit een planning van de activiteiten die leiden tot de verwachte resultaten. Het plan beschrijft hoe, wanneer en met welke partners en middelen het bijdraagt aan duurzaamheid.
 • Aanvragen mogen niet groter zijn dan € 20.000,- (exclusief btw).
 • Als de gevraagde bijdrage meer dan € 500,- bedraagt levert de initiatiefnemer een eigen bijdrage in geld, materiaal of uren, die ten minste gelijk is aan de bijdrage die ze van het fonds (en eventuele andere instanties) vraagt.
 • De gemeente Schagen kan afwijken van de bepalingen in deze procedure als deze naar het oordeel van gemeente Schagen zou leiden tot een onredelijke beslissing.

* Toelichting
o    De criteria van het fonds zijn opgesteld door de gemeente Schagen.
o    De beoordelingscommissie handelt in beginsel zelfstandig ten opzichte van gemeente Schagen.
o    Wanneer aanvrager bezwaren heeft over een (gedeeltelijk) afgewezen aanvraag, is gemeente Schagen gerechtigd om de stichting te verzoeken de aanvraag te heroverwegen.

** Toelichting
Op dit moment zitten er bijdragen in het Zonneparkfonds gemeente Schagen van:
o   
Kolksluis Solar B.V. aan de Parallelweg 45-47 in ’t Zand. Deze bijdrage is verdubbeld met een eenmalige bijdrage vanuit gemeente Schagen.
o    Zonnepark de Dijken Tuitjenhorn.
Het zonnepark ligt aan de Dergmeerweg.

Inzendtermijnen 2022

Stuur de aanvraag ruim op tijd in en altijd voordat het project van start gaat.

Uiterste inleverdatum

Beoordeling van de aanvraag door de beoordelingscommissie

Reactie op aanvraag

1 mei 2022

2 t/m 30 mei 2022

begin juni 2022

1 november 2022

2 t/m 30 november 2022

begin december 2022

Aanvraag indienen

Klik hier, om het aanvraagformulier Fonds Zonneparken gemeente Schagen te downloaden >>

U kunt het ingevulde en ondertekende document per e-mail versturen naar info@schageruitdaging.nl, samen met de benodigde bijlagen. Als u vragen heeft over het invullen van dit document, kunt u contact opnemen met Jolijn van Dijk via: 06 22191144 of per e-mail info@schageruitdaging.nl.

De beoordelingscommissie en/of coördinator zijn bereid om te overleggen met partijen/personen die erover nadenken om een aanvraag in te leveren. Vooraf kan bijvoorbeeld besproken worden of de opzet van het project binnen de doelstellingen/criteria van het fonds valt. Ook na het inleveren van een aanvraag kan de beoordelingscommissie de aanvrager uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen dit doen als er vragen leven die nog onbeantwoord zijn of als er aanpassingen of verbeteringen mogelijk zijn, ten behoeve van het behalen van de beoogde resultaten van de activiteit/ het project.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie wordt gevormd door de bestuursleden van de Schager Uitdaging aangevuld met medewerkers van gemeente Schagen.

Schager Uitdaging
 • Arno Mulder
 • Bas Burlage
 • Henk van Zanten
 • Marjolein Deutekom
Gemeente Schagen
 • Karin Mak (Ruimtelijke Ordening)
 • Kathy Boomstra (Duurzaamheid)

Laatste nieuws...

over het Zonneparkfonds

Volg ons op Social Media op Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram en Youtube.

Scroll naar top